Archive for the ‘Prowadzenie działalności’ Category

Kiedy pełne składki

Prowadząc własna działalność gospodarczą mamy obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych do właściwego urzędu ubezpieczeń. Wysokość owych składek zależy od tego, czy oprócz posiadania własnej firmy dysponujemy również inną formą zatrudnienia. Wiele osób prowadzących własną firmę pozostaje również na etacie w innych firmach, czy zakładach produkcyjnych. W takim przypadku koszty związane z ubezpieczeniem ograniczają się jedynie do kwoty należnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Wynosi ono niecałe 300 złotych miesięcznie. Ubezpieczenie zdrowotne nie podlega żadnym zawieszeniom w przypadku choroby, czy zwolnienia lekarskiego. Również matki pozostające na urlopie macierzyńskim są obowiązane odprowadzać kwoty z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS. W przypadku samozatrudnienia całkowitego musimy się liczyć z koniecznością odprowadzania pełnych składek ubezpieczeniowych. Są one odpowiednio wyższe i wynoszą ok. 900 złotych w zależności od wybranej opcji. Ubezpieczenie społeczne zostaje zawieszone w przypadku choroby oraz zwolnienia lekarskiego oraz naliczane proporcjonalnie do wypracowanych godzin. Pozostawanie na umowie o pracę w pierwszych okresach działalności firmy może okazać się doskonałym sposobem na ograniczenia kosztów prowadzenia firmy. Wiele osób w taki sposób stawia pierwsze kroki w ramach działalności gospodarczej.

Program księgowy

Wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą się liczyć z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej firmy. W przypadkach prostych form organizacyjnych owa księgowość operować będzie książką przychodów i rozchodów, a w przypadku bardziej skomplikowanych przedsiębiorstw konieczne jest prowadzenie pełnej ewidencji księgowej. Do wszelkich prac związanych z ewidencją finansową firmy konieczne jest posiadanie odpowiedniego programu księgowego. Ręczne prowadzenie księgowości raczej nie jest już stosowane. Programy księgowe bowiem nie tylko zdecydowanie upraszczają zakres prowadzonych prac, ale także znacznie skracają czas potrzebny na wykonanie konkretnych obowiązków. Korzystanie z wybranych rozwiązań programowych nie stanowi także znacznego obciążenia finansowego danej firmy. Wiele różnorodnych programów dostępnych jest w darmowych wersjach online, ale także oferowane są płatne rozwiązania cechujące się niskimi kosztami nabycia. W ten sposób każdy przedsiębiorca jest w stanie wejść w posiadanie określonego programu księgowego. Oprogramowanie pozwala nam na bieżące prowadzenie ewidencji, ale także na przygotowywanie wszelkich deklaracji rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowych. Nabycie takiego programu powinno zatem stanowić podstawowy zakup początkującego przedsiębiorcy.

Państwowa Inspekcja Pracy

Zatrudniając pracowników musimy się liczyć z koniecznością spełnienia wymagań stawianych przez Kodeks Pracy. Czuwają nad tym przedstawiciele urzędów inspekcji pracy na danym terenie. Rozpoczynając działalność i zatrudniając określonych pracowników mamy obowiązek poinformować określony urząd o takim stanie rzeczy. Spodziewać się możemy kontroli inspektora, który ma na celu sprawdzić warunki pracy w naszej firmie. Podstawowym elementem kontroli jest zapewnienie miejsca do wykonywania zadań służbowych. Konieczne będzie zatem posiadanie biurka, na którym realizowane będą zadania pracownika. Oprócz wymienionego wyposażenia niezbędny jest również komputer lub inne urządzenia potrzebne w trakcie zatrudnienia. One także podlegać będą kontroli inspektora. Ważnym elementem zatrudnienia jest zaplecze pracownicze. W przypadku zatrudniania większej liczby pracowników konieczne jest posiadanie pomieszczenia socjalnego, w którym możliwe będzie odbycie przerwy oraz zjedzenie śniadania. Owo zaplecze musi dysponować miejscem siedzącym, stołem i zapleczem kuchennym umożliwiającym przygotowanie ciepłych napojów. W zakresie zaplecza socjalnego wliczone są także pomieszczenia sanitarne. Zatrudnienie pracowników wiąże się również z koniecznością spełnienia ściśle określonych wymagań w zakresie bhp i p.poż. W zakładzie pracy muszą znajdować się gaśnice, ale także każdy pracownik powinien posiadać optymalną ilość miejsca do pracy. Wszystkie te elementy podlegają kontroli pracownika PIP.

Wybór form zatrudnienia pracownika

Zatrudniając pracowników musimy mieć świadomość różnorodnych form sankcjonujących wykonywane obowiązki służbowe. Najbardziej popularna i najbardziej oczekiwana wśród pracowników jest umowa o pracę. Umowa o pracę daje pracownikowi wszelkie przywileje wynikające z Kodeksu Pracy. Zatrudnieni pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego, wszelkich urlopów okolicznościowych oraz posiadają pełne ubezpieczenie społeczne. Jest to istotny czynnik w zakresie starania się o późniejszą emeryturę. Umowa o pracę zatem jest najbardziej rozbudowaną formą zatrudnienia, ale także narzuca najwięcej obowiązków na pracodawcę. Alternatywą dla tego typu umowy jest umowa zlecenie. W ten sposób najczęściej funkcjonują firmy zatrudniające sezonowych pracowników. Umowa zlecenie nie wymagała, do tej pory, odprowadzania składek ubezpieczeniowych za pracownika, aczkolwiek zmiany przepisowe nałożyły na pracodawców operujących ową formą zatrudnienia takowy obowiązek. Umowa zlecenie podpisywana jest na określony czas. Możemy w każdej chwili rozwiązać ją bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Jest to zatem mniej przychylna pracownikowi forma pracy. Jeszcze inną umową jest umowa o dzieło. Polega ona na zleceniu wykonania określonego dzieła danej osobie. Nie pozostaje ona pracownikiem firmy, a jest wynajętą osobą do konkretnego celu. Umowa o dzieło najczęściej stosowana jest wobec pracowników poszukujących dodatkowego zatrudnienia lub wykonujących wolne zawody.

Wiedza o badaniach i szkoleniach okresowych pracowników

Zatrudniając pracowników konieczne jest przestrzeganie zaleceń oraz terminów okresowych kontroli lekarskich. Każdy zatrudniony musi zostać skierowany na wstępne badania lekarskie w celach sprawdzenia jego przydatności do wykonywanego zawodu. Pieczątka lekarza medycyny pracy stanowi podstawowy element procesu zatrudnienia. Badania lekarskie mają wykluczyć wszelkie choroby oraz niesprawności mogące narazić zdrowie oraz życie pracownika podczas wykonywania zadań służbowych. Badania lekarskie muszą również być powtarzane w określonych odstępach czasowych. Datę kolejnego badania wyznacza uprawniony lekarz. Niektórzy mogą otrzymać dłuższy termin zgody na daną pracę, a niektórzy zmuszeni będą do odwiedzenia przychodni w niedługim okresie czasu. Wszystko zależy od rodzaju pracy oraz stanu zdrowia pracownika. Oprócz badań lekarskich konieczne jest okresowe przeprowadzanie szkoleń bhp oraz p.poż. Oba szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Mają one na celu zapoznanie pracowników z obowiązującymi zasadami postępowania w momencie wystąpienia pożaru oraz zasadami ergonomicznymi w pracy. Szkolenia dostosowane są do warunków lokalowych danej firmy oraz określonych stanowisk pracy. Odbycie szkolenia okresowego potwierdzone zostaje określonym certyfikatem, który musi zostać zamieszczony w dokumentach osobowych pracownika.

Rodzaje zakupów w firmie

Prowadząc własną działalność gospodarczą mamy prawo dokonywać różnorodnych zakupów artykułów niezbędnych w procesie prowadzenia prac. Podstawową grupę zakupów stanowią artykuły biurowe. Należą tutaj różnorodne tusze oraz tonery do urządzeń drukujących, papier, segregatory, czy wszelkie artykuły piśmiennicze. W zakresie artykułów biurowych nie występują ograniczenia co do ilości zakupionego towaru. Oprócz wymienionych produktów, w ramach funkcjonowania biura, potrzebne są także artykuły higieniczne i środki czystości. Płyny, papiery, czy ściereczki mogą także zostać wliczone w koszty firmy. Konieczne jest bowiem systematyczne sprzątanie posiadanego biura. Zakupami, które podlegają większej ewidencji są artykuły spożywcze, jak kawa, herbata, czy słodkości. Mogą one stanowić jedynie określony procent dochodu. Środki przeznaczone na te cele kwalifikują się jako fundusz reprezentacyjny. Mają służyć celom przyjmowania klientów firmy. Owych artykułów nie kupujemy pracownikom przedsiębiorstwa, ani też sobie. W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wyróżniamy także zakupy inwestycyjne. Są to produkty, które wchodzą w majątek firmy oraz służą do wieloletniego wykorzystania. Zakupami inwestycyjnymi są samochody, czy urządzenia komputerowe i biurowe. Dokonywanie wszelkich zakupów w firmie musi jednak mieć swoje uzasadnienie. Nie możemy dowolnie dysponować środkami finansowymi, gdyż w razie kontroli konieczne będzie uzasadnienie poniesionych kosztów.

Niezbędne urządzenia w naszej firmie

Aby rozpocząć prowadzenie własnej działalności konieczne jest dysponowania niezbędnymi urządzeniami, czy wyposażeniem. Istnieje gama produktów wspólnych dla wszystkich rodzajów działalności, aczkolwiek większość artykułów dostosowana jest do wymogów konkretnej firmy. Prowadząc dział sprzedaży i zatrudniając przedstawicieli handlowych trzeba się liczyć z koniecznością zapewnienia im narzędzi do pracy. Podstawowym narzędziem jest, oczywiście, samochód. Dostęp do samochodu służbowego stanowić będzie o możliwościach dojazdu do określonego klienta. Żeby przygotować ofertę produktową oraz wydrukować niezbędne dokumenty informacyjne konieczne jest posiadanie komputera oraz drukarki. Tego typu urządzenia stanowią podstawowe wyposażenie każdego biura oraz firmy. Na komputerach drukowane są również dokumenty sprzedażowe, wystawiane faktury, czy przygotowywane deklaracje rozliczeniowe. Bez komputera nie ma wręcz możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Do kontaktów z klientami niezbędny jest również telefon. Nieważne, czy będzie to telefon stacjonarny, czy też komórka. Ważne, aby posiadać przynajmniej jeden numer telefonu, pod którym możliwe będzie uzyskanie niezbędnych informacji oraz złożenie zamówienia. W zależności od prowadzonej działalności istnieje również wiele innych urządzeń koniecznych w zakresie realizacji pracy zawodowej. Niemniej jednak, wymienione powyżej produkty, stanowią najbardziej powszechne artykuły obecne w każdej firmie działającej na rynku.

Uprawnienia oraz licencje w przedsiębiorstwie

Niektóre działania gospodarcze wymagają posiadania odpowiednich licencji oraz uprawnień. Bez tego niemożliwe jest samodzielne prowadzenie podobnych działań. Jeżeli zatem pragniemy założyć własną firmę warto rozeznać się w wymaganiach stawianych w danej dziedzinie gospodarczej. Licencje są, na przykład, konieczne w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem. Właściciele firm muszą dysponować licencją do prowadzenia transportu oraz kompetencjami zawodowymi w dziedzinie przewozu materiałów. Kompetencje wystawiane są w zakresie transportu krajowego albo zagranicznego. Bez owych dokumentów nie ma możliwości prowadzenia działań w dziedzinie transportu. Trzeba zatem albo samodzielnie zainwestować w nabycie określonych uprawnień albo też zatrudnić osoby posiadające owe kompetencje zawodowe. Inną dziedziną gospodarczą, przed którą stawiane są określone wymagania, są prace księgowe oraz projektowe. Wszelkie jednostki zajmujące się tą problematyką muszą posiadać wykształcenie uprawniające do prowadzenia zakresu działań gospodarczych. Projektować mogą osoby posiadające uprawnienia w danym zakresie budowlanym, a sprawami finansowymi zajmować się będą jednostki dysponujące wykształceniem kierunkowym oraz licencją państwową. Jak widać chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej w danym zakresie rynkowym nie jest często wystarczająca. Przepisy prawa warunkują wiele dziedzin, w których posiadanie wyższych kompetencji stanowi nieodzowny element wykonywania prac, w danym zakresie.

Sposób organizacji własnej firmy

Planując założenie własnej firmy trzeba przeanalizować sposoby organizacyjne przedsiębiorstwa. W zależnościom wybranej formy założycielskiej określane będą sposoby rozliczania podatkowego oraz sposoby prowadzenia ewidencji księgowej firmy. W obecnym systemie podatkowym rozróżniane są dwie formy prowadzenia ewidencji księgowej firmy. Pierwsza polega na uproszczonej księgowości. Ta opcja jest zdecydowanie łatwiejsza. Rozliczanie odbywa się na podstawie ksiąg przychodów oraz rozchodów prowadzonych w oparciu o faktury kupna i sprzedaży w firmie. Uzyskane wpływy zestawie się z wartościami poniesionych wydatków w danym okresie rozliczeniowym. Można zatem prowadzić ewidencję miesięczną albo rozliczać się w sposób kwartalny. Księgowość uproszczona może być prowadzona przez obojętnie jaką osobę. Nie trzeba tutaj posiadać żadnego wykształcenia kierunkowego, ani też dysponować uprawnieniami w danej dziedzinie. Owa forma księgowości charakterystyczna jest dla osób fizycznych prowadzących działalność oraz spółek cywilnych. Bardziej skomplikowaną formą księgowości jest pełna księgowość firmy. Trzeba wtedy posiadać osobę posiadającą uprawnienia głównego księgowego. Sprawy księgowe są tutaj bardziej rozbudowane oraz ewidencjonowane. Pełna księgowość wymagana jest, na przykład, dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strój pracowników firmy jej wizytówką

Pracownicy określonych firm, w zależności od ich wielkości oraz rodzaju działalności, muszą dysponować określonym wizerunkiem wobec klientów. Oznacza to, że z pewnością nie znajdziemy osób, które przywitają nas w jeansach oraz domowych koszulkach. Nie powinno tak się zdarzyć. Obowiązuje strój wyjściowy i wizytowy. Stanowi to o poważnym podejściu do każdego klienta oraz profesjonalizmie pracowników, jak i samego przedsiębiorstwa. Nasze ubranie często mówi o wiele więcej, aniżeli wszystko to, co wypowiadamy słownie. Pracownicy bankowi, czy hotelowi posiadają wręcz specjalnie przygotowane mundurki, które stanowią ich strój roboczy. Jednakowe stroje każdego pracownika znacznie ułatwia nam rozpoznanie ich, ale również podniosą klasę naszych usług. Nie ma jednego, określonego wzoru ubrania. Każdy strój możemy dopasować indywidualnie, jeśli chodzi o krój oraz kolorystykę. Oczywiście, nieodzownym elementem ubrania będzie koszula z kołnierzykiem. Dotyczy to zarówno pań, jak i panów. Taka koszula stanowi o reprezentatywnym stroju poszczególnych pracowników. Jedynie dział porządkowy nie musi korzystać z takich rozwiązań ubraniowych. Dla nich przewidziane są zupełnie odmienne stroje umożliwiające swobodne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych. Stroje firmowe stanowią wizytówkę naszego przedsiębiorstwa i coraz więcej właścicieli firm decyduje się na tego typu rozwiązania. W ten sposób pragną dodatkowo przekonać swoich klientów co do jakości oferowanych przez nich usług, czy sprzedawanych produktów.